Najaarssummit “Mobility, Safety and Smart Centres as a Service” 2017

Vrijdag 3 november 2017 | Congrescentrum Van der Valk Sassenheim - Leiden

Data & Informatie

Hoofdthema 3Data & Informatie
  Dit Hoofdthema richt zich op het ‘binnenhalen’ en bundelen van de relevante actuele data voor de verschillende domeinen. En vervolgens op het verrijken van deze data tot informatie, om inzicht te geven in de actuele situatie, de verwachte situatie en de afwijkingen hierin (triggers ten behoeve van trigger based werken). Door het analyseren van de data van meerdere domeinen en het genereren van hoogwaardige triggers, levert dit Hoofdthema de inhoud (content) van de iBedienfilosofie en de centrale multi-domein bediening.

Met de producten uit het programma kunnen concrete iDiensten worden aangeboden voor het combineren en integreren van actuele en voorspelde data uit meerdere domeinen en het afleiden van triggers ten behoeve van trigger based werken, aan zowel decentrale overheden als private partijen.
Stream 3.1
Subsessie 3-A Demo iGenerator: combinatie en integratie van data en informatie van meerdere domeinen voor trigger based werken
Auteurs Mark Grefhorst (Be-Mobile)
Inhoud

In de presentatie en aansluitende demo wordt de transitie getoond van een huidige situatie (in een bediencentrale) naar een situatie met een iGenerator.
In de huidige praktijk moet een operator of netwerkcoördinator zelf actief meerdere applicaties en viewers visueel monitoren. Deze applicaties en viewers zijn generiek en de operator of coördinator moet zelf filteren welke informatie relevant is. Met een iGenerator kan deze monitoring (grotendeels) worden geautomatiseerd.

Pas als een gebeurtenis aanleiding geeft tot een handeling wordt dit als trigger aan de operator getoond. Daarnaast biedt de iGenerator een dashboard met de actuele situatie voor beeldopbouw door de coördinator. Een iGenerator is daarmee een grote stap vooruit voor het bieden van situational awareness en het ondersteunen bij het nemen van maatregelen.

Subsessie 3-B iRadar: centrale bediening op basis van de voorspelde situatie voor meerdere domeinen
Auteurs Henri Palm (DAT.mobility) en Sjaak Roosenboom (Gemeente Almere)
Inhoud

iRadar maakt het mogelijk om een blik in de toekomst te werpen en levert gegevens over de ontwikkeling van de situational awareness voor de komende 10 tot 30 minuten voor de verschillende domeinen. Aankomende files kunnen van tevoren worden voorspeld. Met deze informatie kunnen scenario’s eerder worden ingezet, waardoor de netwerkprestaties kunnen worden verbeterd.

Brugopeningen kunnen met iRadar op het optimale tijdstip plaatsvinden en de verwijzing naar parkeergarages kan tijdig aangepast worden op het moment dat iRadar voorspelt dat een garage binnen nu en 30 minuten een bezettingsgraad van 90% zal bereiken. In een presentatie met relevante demo’s laten wij zien hoe de voorspellingen tot stand komen, hoe deze informatie wordt aangeleverd en kan worden gebruikt in de iHMI. In een dialoog kunnen we nagaan hoe en wanneer dit voor stads- en wegbeheerders en private dienstverleners kan worden ingezet.

Stream 3.2
Subsessie 3-C Slimme Beeldregisseur: camerabeelden vlot en veilig gecombineerd over domeinen heen voor weg- en stadsbeheerders in de praktijk
Auteurs Johan Munsterman (Goudappel), Sjaak Roosenboom en Jaap Kroese (gemeente Almere)
Inhoud
Camera’s zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld en langs wegen. In binnensteden hangen camera’s voor Stadstoezicht en langs wegen hangen camera’s voor Verkeersmanagement. Daarnaast zijn er nog bewakingscamera’s en camera's voor brugbediening. Het kan voorkomen dat op één locatie meerdere camera's hangen voor verschillende domeinen. De gemeente Almere wil dit graag anders aanpakken en wil over de domeinen heen van de camerabeelden gebruik kunnen maken. Het project Beeldregisseur Almere heeft als uitdaging beelden van Stadstoezicht zichtbaar te maken voor Verkeersmanagement, als zich een incident voordoet op het wegennet in de buurt van een camera van Stadstoezicht. Van een aantal camera's van Stadstoezicht kan de verkeersmanager de beelden opvragen via de centrale van Stadstoezicht. De beelden worden door de centrale ontdaan van persoonskenmerken en doorgestuurd naar de verkeerscentrale van Almere, waar de verkeersmanager de beelden kan bekijken.

In een live demonstratie laten we u zien hoe de gemeente Almere camerabeelden van Stadstoezicht kan gebruiken voor verkeersmanagement als zich een incident voordoet op het wegennet van Almere. Vervolgens gaan we in een presentatie in op de toegepaste techniek, de regelgeving op het gebied van privacy en onder welke voorwaarden beelden toch uitgewisseld kunnen worden.
Subsessie 3-D Zelflerende heuristieken voor data-analyses: een krachtige ondersteuning voor trigger based werken bij verkeersmanagement en parkeerverwijzing
Auteurs Jasper Caerteling (Be-Mobile), Eugène de Geus (Trigion), Peter Rasker (VHP)
Inhoud
Een belangrijke voorwaarde voor multi-domein bediening en verdere efficiency van verkeer, vervoer en veiligheid is dat maatregelen voor herhalende patronen (deels) worden geautomatiseerd. In de huidige praktijk moet een operator of coördinator zelf actief meerdere domeinen bewaken en bijbehorende maatregelen inzetten. In dit project wordt een set heuristieken ontwikkeld om tot triggers te komen voor de multi-domein bediening.

Dit wordt momenteel live toegepast op het raakvlak van (stedelijk) verkeersmanagement en parkeerverwijzing. Hoe kunnen bezoekers van de stad het best gerouteerd worden, rekening houdend met de actuele situatie en de historische patronen in parkeerbezetting en verkeersstromen. Daarbij wordt ook bekeken welke informatie een menselijke bedienaar operationeel nog nodig heeft als taakondersteuning en hoe deze omgaat met de trigger.