Najaarssummit “Mobility, Safety and Smart Centres as a Service” 2017

Vrijdag 3 november 2017 | Congrescentrum Van der Valk Sassenheim - Leiden

Prestaties & Doelen

Hoofdthema 1 Prestaties & Doelen
  Dit Hoofdthema laat zien wat prestatie gestuurd werken inhoudt en hoe dit kan worden bereikt. Hierbij worden vooraf heldere doelen bepaald die decentrale overheden willen bereiken en wordt centrale bediening ingezet voor het bereiken van deze doelen. De doelen worden SMART gedefinieerd in SLA’s en KPI’s en aansturing en beoordeling vinden plaats op basis van deze indicatoren. Als private iDiensten worden afgenomen verloopt de inkoop ook op basis van deze prestaties. Dit Hoofdthema levert daarnaast ondersteuning voor deze prestatiegerichte inkoop. Deze prestaties werken door in alle onderliggende iDiensten: personeel, data en systemen.

Met de producten uit het programma kunnen concrete iDiensten worden aangeboden die zijn gericht op het leveren van vooraf overeen te komen prestaties in een of meerdere domeinen, aan zowel decentrale overheden als private partijen.
Stream 1.1
Subsessie 1-A Expliciete kwaliteitsafspraken voor iDiensten publiek-publiek en privaat-publiek
Auteurs Erik Verschoor (Arcadis), Marco Berkhout (Provincie Noord-Holland), Sander van Beurden (gemeente Rotterdam), Paulette Dicker (DON bureau)
Inhoud
De maatschappelijke (beleids)doelen van een provincie of gemeente in termen van doorstroming, veiligheid en leefbaarheid, voor diverse modaliteiten en doelgroepen, vormen de basis voor de dienstverlening aan (vaar)weggebruikers. Afspraken over de gewenste betrokkenheid / verantwoordelijkheid in de operationele uitvoering bepalen het serviceniveau (SLA’s) en de relevante prestatie-indicatoren (KPI’s) waarmee de kwaliteit van dienst kan worden uitgedrukt (en gemeten). Dit met als doel te komen tot een optimale kwalitatieve dienstverlening en het bevorderen van (interne en externe) samenwerkingen met andere partijen.

Het proces om te komen tot een optimale dienstverlening aan de hand van SLA’s en KPI’s wordt toegelicht juist door live praktijkervaringen vanuit decentrale overheden, die er al mee werken zoals gemeente Rotterdam en provincie Noord-Holland. Deze SMART KPI’s kunnen vervolgens als basis dienen voor contracten tussen overheden onderling (bijvoorbeeld tussen afdeling en/of sectoren binnen een organisatie) en indien gewenst door iDienst aanbiedende private partijen.
Subsessie 1-B De eerste KPI gestuurde verkeersmanagementcentrale van Nederland
Auteurs Gerben Quirijns (Arcadis), David Rus en Jan Willem Plomp (Provincie Noord-Holland)
Inhoud
Als u als decentrale overheid een bediencentrale heeft of wilt gebruiken, wilt u logischerwijs zo veel mogelijk waar voor uw geld: optimale dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten. Maar wanneer is dienstverlening vanuit een bediencentrale nu optimaal? Hoe meet je dat en hoe maak je met elkaar goede afspraken om niet alleen constant het gewenste kwaliteitsniveau te kunnen bieden, maar ook te innoveren en te verbeteren?

Dit is zeker niet eenvoudig; in veel centrales wordt daarom vaak volstaan met het beoordelen van het bedienend personeel zonder dat een relatie wordt gelegd met de effecten ‘op straat’. Provincie Noord-Holland legt de lat bewust hoger. In haar streven om de kwaliteit van haar uitvoerende diensten aan (vaar)weggebruikers zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de geformuleerde beleidsdoelen, wil de provincie de eerste volledig KPI-gestuurde verkeersmanagementcentrale (VMC) in Nederland inzetten.

In Fase 2 van het programma iCentrale is een groot aantal ‘harde’ prestatie- indicatoren geformuleerd. Inmiddels is de 1e KPI gestuurde VMC van Nederland een feit! De (18) KPI’s worden op dit moment live beproefd in de praktijk en zijn vervolgens de basis voor de cont(r)acten met leveranciers van de iDienst Verkeersmanagement. In deze sessie komt de methodiek aan bod en worden de opgedane leerpunten besproken. We gaan graag met u in dialoog over de mogelijkheden en kansen die KPI-sturing van bediencentrales binnen uw organisatie kan bieden.
Stream 1.2
Subsessie 1-C Private Managing Agent in ‘mobiliteit of veiligheid’ die een overheid volledig ontzorgt: het bestaat echt en werkt ook!
Auteurs Corianne Stevens (Sweco), Gerben Quirijns (Arcadis), Albert Kandelaar (Provincie Noord-Holland)
Inhoud
Een private ‘Managing Agent’ (MA) die alle diensten van een bediencentrale integraal voor een provincie of gemeente verzorgt, klinkt heel aantrekkelijk maar zal ook vragen oproepen. Een dergelijke partij wordt namelijk verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van de prestaties en doelen van de provincie of gemeente. Dit kan niet van de ene op de andere dag: een transitie met een solide transitieplan ligt daaraan ten grondslag.

We geven concrete en praktische voorbeelden die al 24/7 werken, met do’s en dont’s van private Managing Agents. We presenteren ook voorbeelden van andere domeinen en vakgebieden om te laten zien dat het niet (echt) nieuw is.

Vanaf dit najaar 2017 is er een Managing Agent operationeel voor meerdere domeinen. Ervaar hoe dat in de praktijk werkt en hoe overheden alleen de regie voeren zonder ‘de grip kwijt te raken’.
Subsessie 1-D Eventmanagement ‘as a service’ voor decentrale overheden en private (event)partijen; live toepassing met een pop-up centrale voor TT-Assen juni 2017
Auteurs Jasper Caerteling (Be-Mobile), Paul van Beek (Goudappel), Eugène de Geus (Trigion), Henk Heijman (Gemeente Assen)
Inhoud
Grote evenementen gaan vaak gepaard met filevorming in de gehele regio met hinder voor bezoekers en de omgeving. Event Management ‘as a service’ (EMaaS) zorgt er voor dat deze hinder in banen wordt geleid en wordt geminimaliseerd. EMaaS biedt de eventorganisator en/of wegbeheerder een team dat:

  • Regelscenario’s uitwerkt voor in- en uitstroom van bezoekers en voor mogelijke incidenten;
  • Routes en tekststrategieën uitwerkt voor de verwijzing van bezoekers tot en met de parkeervoorziening;
  • Routes monitort voor actuele situatie en real-time inzicht in drukte en reistijden;
  • Bezoekers en andere weggebruikers informeert via wegkant en in-car, en;
  • Cameratoezicht verzorgt op kritieke punten in het wegennetwerk en op de (tijdelijke) parkeervoorzieningen.

Zo worden weggebruikers beter gecoördineerd geïnformeerd en begeleid door een integrale benadering met regelscenario, wegkant en in-car systemen en parkeerverwijzingen. De eventorganisator en stads- of wegbeheerder heeft u real-time inzicht in de beschikbare ruimte op de weg en de parkeercapaciteit, zodat deze optimaal worden benut en de doorstroming optimaal blijft verlopen.

EMaaS is op 24 en 25 juni 2017 bij de MOTO GP Assen (TT) live toegepast, waarbij de bezoekersstromen (zowel op de weg, als op het TT-terrein) zijn gecoördineerd door een team van publiekprivate partijen. Door gebruik te maken van extra camera’s en virtuele DRIPs, waarmee bezoekers in-car geïnformeerd zijn, in combinatie met een pop-up iCentrale is het gelukt om de bereikbaarheid van de gehele regio te verbeteren en zijn alle bezoekers op tijd gearriveerd. Wij laten u graag zien wat EMaaS tot een succes maakt, en hoe het bij uw (grote) events kan worden ingezet om de doorstroming en bereikbaarheid te verbeteren.

Stream 1.3
Subsessie 1-E Garanties voor overheden: toezichthouder, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in bediencentrales
Auteurs Corianne Stevens (Sweco), Arnoud Neidig en Bettinka Rakic (Arcadis)
Inhoud
Om daadwerkelijk samen meerwaarde te kunnen realiseren bij de uitvoering van iDiensten, is een goede verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen publiek en privaat uiteraard een sine qua non. Soms valt hierin wat te kiezen, soms ook niet. Sommige bevoegdheden zijn immers door de wetgever exclusief belegd bij publieke partijen. En als we deze spelregels met elkaar afspreken dan zijn er vaak verschillende en tegenstrijdige verwachtingen van burgers, bedrijven, bestuur en politiek, wie op welke manier deze spelregels moet bewaken. Oftewel er ligt een rol voor toezicht door een toezichthouder, maar hoe organiseer je dat?

In deze sessie nemen we u in vogelvlucht mee langs de zes domeinen waarop het programma iCentrale zicht richt – brug- en sluisbediening, tunnelbediening en -bewaking, verkeersmanagement, parkeerbeheer, stadstoezicht en crowdmanagement – en brengen we in beeld wat de relevante (wettelijke) verantwoordelijkheden zijn en welke (juridische) beheersmaatregelen eventueel genomen kunnen worden om taken over te hevelen naar een marktpartij. Welke vormen van toezicht zijn er? Welke passen bij de iDiensten en hoe organiseer je dat?

We gaan graag met u in gesprek over uw ervaringen in de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en het functioneren van toezicht in een publiek private samenwerking.
Subsessie 1-F Nader te bepalen