Najaarssummit “Mobility, Safety and Smart Centres as a Service” 2017

Vrijdag 3 november 2017 | Congrescentrum Van der Valk Sassenheim - Leiden

Omgeving & Markt

Hoofdthema 5Omgeving & Markt
  Dit Hoofdthema ondersteunt provincies en gemeenten bij het doorontwikkelen naar prestatiegerichte centrale bediening over meerdere domeinen. Dit vraagt dat de eigen organisatie doorontwikkelt, ofwel door zelf de huidige processen aan te passen ofwel door over te gaan op het afnemen van private iDiensten. Van beleidsafdelingen vraagt dit helder specificeren van gevraagde prestaties en van uitvoeringsafdelingen het helder specificeren van uitvoeringskaders. Voor inkoopafdelingen verschuiven de uitvragen op basis van specificaties gericht op het verkrijgen van eigendom naar specificaties gericht op het afnemen van diensten. Van financiële afdelingen vraagt dit het werken met exploitatie(budgetten) in plaats van (eenmalige) investeringen. Decentrale overheden uit het hele land worden benaderd om ze te betrekken vanuit de eigen praktische behoeften en mogelijkheden.

Met de producten uit het programma worden provincies en gemeenten ondersteund bij het doorontwikkelen naar prestatiegerichte centrale bediening over meerdere domeinen.
Stream 5.1
Subsessie 5-A Past het afnemen van iDiensten binnen mijn provinciale of gemeentelijke organisatie?
Auteurs Peter Nelissen, Astrid Weij, Jan Jaap van Dijke en Bert Batenburg (Provincie Utrecht), Martijn van Rij en Corianne Stevens (Sweco)
Inhoud
Provincie Utrecht heeft een heldere ambitie voor de komende jaren: een goede bereikbaarheid voor auto, fiets en openbaar vervoer en volop inzetten op een innovatieve diensteneconomie. Daarnaast lopen bestaande programma’s (RVM-programma Midden-Nederland) en bijbehorende contracten de komende jaren af.

Tijd om een nieuwe koers uit te zetten en de focus voor de komende jaren te bepalen. Welke dienstverlening willen we als Provincie Utrecht en Midden-Nederland leveren aan de burgers, onze regiopartners en de maatschappij? En welke diensten willen we daarvoor zelf leveren of door de markt laten leveren? En wat betekent dit voor de provinciale organisatie? Staan we daarvoor gesteld als organisatie? Welke (in- en externe) mijlpalen horen daarbij?

In deze sessie wordt het proces om te komen tot, en de roadmap van de Provincie Utrecht voor de komende jaren toegelicht.
Subsessie 5-B Maatschappelijke kosten / baten: wat leveren iDiensten voor centrale bediening (mij) op?
Auteurs Kees van Ommeren en Daan van Gent (Decisio), André Loos (Landelijk programmamanager)
Inhoud
Deze sessie behandelt de vraag wat een integrated Centrale precies oplevert. Wat zijn de maatschappelijke kosten (investeringen van decentrale overheden) en opbrengsten (besparingen bij overheden) die gerealiseerd kunnen worden wanneer een decentrale overheid besluit om iDiensten te gaan afnemen?

Naast de financiële aspecten bespreken we ook de maatschappelijke effecten. Wat levert een integrated Centrale op voor weggebruikers en is er een effect op het milieu of op de veiligheid? De maatschappelijke kosten en opbrengsten worden - in een eerste versie - in beeld gebracht per (type) bediencentrale, en er wordt een doorkijk gegeven naar (mogelijke) kosten en opbrengsten voor Nederland.

Tijdens de sessie worden de eerste resultaten gepresenteerd. We dagen u ook uit om mee te denken over deze vragen en daarmee een bijdrage te leveren aan een beter inzicht in de maatschappelijke kosten en opbrengsten.
Stream 5.2
Subsessie 5-C Gestandaardiseerde modeluitvragen en -contracten voor het afnemen van iDiensten
Auteurs Bart de Haan en Rinke Meijer (Significant), Corianne Stevens (Sweco) en Floris den Boer (PIANOo)
Inhoud

Wanneer uw organisatie besluit iDiensten door private partijen te laten uitvoeren, moet hiervoor het een en ander in werking worden gezet. Het aanbesteden, contracteren, implementeren, afnemen, aansturen en afrekenen van complete dienstverlening (‘as a service’) is anders dan hoe we dit wellicht gewend zijn.

Om decentrale overheden in Nederland te faciliteren bij het selecteren van de beste partij en bij het vastleggen van de juiste afspraken zijn modeluitvragen en -contracten opgesteld die onder meer antwoord geven op de vragen:

  • Welke dienstverlening herkennen we per domein?
  • Welke doelen formuleren we en welke prestaties behoren bij deze dienstverlening?
  • Hoe vindt aanbesteding en contractering plaats van de gewenste dienstverlening?

Ook worden best practices vanuit andere markten, domeinen en sectoren aangereikt, die dienen als inspiratie bij het uitvoeren van een aanbesteding van innovatiegerichte dienstverlening. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met het inkopen en aanbesteden van innovatiegerichte dienstverlening. We dagen u uit om mee te denken om zodoende de bruikbaarheid van de (gestandaardiseerde) modelcontracten te vergroten. Alle modeluitvragen en -contracten worden (gratis) aangeboden aan iedereen in Nederland die er mee wil gaan werken.

Subsessie 5-D Aanpassing van bestaande centrale(s) tot een iCentrale; komen tot een gestandaardiseerde bedieninterface en open business intelligentie voor provincies en gemeenten in Nederland
Auteurs Guido op 't Hof en Mark Olivierse (MAPtm), Jan Willem Plomp (Provincie Noord-Holland)
Inhoud

De integrated Human Machine Interface (iHMI) en Business Logic (Intelligentie) dienen op de bestaande hardware-omgeving van de bediencentrales van decentrale overheden te worden gerealiseerd om echt slim te gaan ‘combineren en integreren’ en winsten te gaan boeken (in positieve netwerkprestaties en lagere exploitatiekosten). Veel stads- en wegbeheerder hebben te maken met bestaande (centrale- en object)systemen. Zo ook Provincie Noord-Holland die systemen heeft voor de drie domeinen, die (vooralsnog) blijven bestaan: voor tunnelbediening en bewaking, brug- en sluisbediening en verkeersmanagement. Hiervoor worden geen nieuwe managementsystemen gebouwd.

De gestandaardiseerde bedieninterface bestaat uit meerdere componenten die vanuit meerdere disciplines (en waarschijnlijk ook vanuit meerdere private partijen) zullen worden geleverd. Daarom gaat de provincie een contract aan met één private partij die tevens als integrator en realisator voor het geheel optreedt.

Provincie Noord-Holland treedt op als launching customer van deze ‘domein-exchange’ (integrated-HMI en Business Logic) om hiermee met andere decentrale overheden in Nederland en het Ministerie van I&M/programma Beter Benutten een transitie in te zetten naar geïntegreerde multi-domein bediencentrales en verwacht dat de ‘domein-exchange’ daarna op andere plaatsen (inter)nationaal kan worden aangeboden bij (decentrale) overheden. Met deze realisatie is een 1e iCentrale, opstelling Hoofddorp in Q2 2018 een feit! Door deze ontwikkeling kunnen volgende decentrale stads- en wegbeheerders tegen veel lagere kosten ‘instappen’ in deze (inter)nationale transitie.