Najaarssummit “Mobility, Safety and Smart Centres as a Service” 2017

Vrijdag 3 november 2017 | Congrescentrum Van der Valk Sassenheim - Leiden

Techniek & Systemen

Hoofdthema 4Techniek & Systemen
  Dit Hoofdthema zorgt dat vanaf één locatie de diverse centrale systemen kunnen worden bediend. Onderdeel is de implementatie van een integrated human machine interface (iHMI), die is gebaseerd op een innovatieve ‘iBedienfilosofie’. Hiervoor hoeven bestaande centrale systemen niet grootschalig te worden aangepast, maar worden deze centraal ontsloten. Door het object waarvoor handmatig ingrijpen nodig is, voor te schakelen in deze iHMI, kan dit object met de eigen bediening vanaf deze locatie worden bediend. Dit Hoofdthema levert hiervoor een blauwdruk die toepasbaar is in alle bediencentrales in Nederland en daarbuiten (als exportproduct), waarbij zoveel mogelijk gestandaardiseerde en open koppelvlakken worden gebruikt.

Met de producten uit het programma kunnen concrete iDiensten worden aangeboden voor alle techniek die nodig is voor de centrale bediening van meerdere domeinen, aan zowel decentrale overheden als private partijen.
Stream 4.1
Subsessie 4-A iCentrale Blauwdruk: een gestandaardiseerd open raamwerk met open koppelvlakken en intelligentie voor multi-domein centrales
Auteurs Bas Heutinck en Bob Kollmer (Dynniq), Ron Hendriks (Siemens), Michael Dubbeldam en Paul van Koningsbruggen (Technolution), Pepijn Leenaerts (Vialis)
Inhoud
Binnen het programma is gewerkt aan de techniek en systemen voor centrale bediening over meerdere domeinen. De blauwdruk is één van de centrale resultaten.

Deze blauwdruk kan worden gezien als een technisch raamwerk dat de functies beschrijft die nodig zijn voor multi-domein centrale bediening en hoe deze functies zich tot elkaar verhouden. Door middel van standaardisatie en een set van modulaire en intelligente componenten wordt een opbouw voorgesteld waarmee onze huidige bediencentrales en onze monitorings- en bedieningsactiviteiten tot iDiensten en integrated Centrales kunnen worden omgevormd.

Tijdens deze sessie wordt u meegenomen in de gedachtegang van de blauwdruk en de functionele samenhang van een integrated Centrale die vanaf heden (inter)nationaal toepasbaar is. De blauwdruk is ook een leidraad voor stads- en wegbeheerders die stappen willen maken. De blauwdruk is voor een iedereen gratis beschikbaar in Nederland
Subsessie 4-B De iBedienfilosofie vertaald naar een integrated Human Machine Interface (iHMI), inclusief demonstratie
Auteurs William Meijer en Paul van Koningsbruggen (Technolution), Bob Kollmer en Pepijn Leenaerts (Vialis)
Inhoud
Hoe geeft het technische platform van een iCentrale invulling aan de iBedienfilosofie? Hoe worden operators optimaal ingezet en wordt er tegelijkertijd voor gewaakt dat operators overbelast raken?

Anders gezegd, hoe verloopt de mens-machine interactie binnen een iCentrale? En welke eisen stelt dat aan operators? Dat is de centrale vraag voor deze sessie, waar mensen, techniek, intelligentie informatie samen komen.

Aan de hand van een demonstratie worden alle vragen ingevuld en begrijpelijk gemaakt.
Stream 4.2
Subsessie 4-C DVM Beheer naar de markt: het gedeeltelijk tot volledig laten uitvoeren van DVM Beheer als een dienst
Auteurs Jan Willem Plomp (Provincie Noord Holland), Bert Batenburg (Provincie Utrecht), Vincent van der Heijden (Arcadis), Bart de Haan (Significant)
Inhoud
Hoe ziet het beheer van dynamische verkeersmanagementsystemen er nu uit vanuit het publiekprivate gedachtengoed van iDiensten? Vanuit de vraag ‘Wil ik alles zelf blijven doen of ga ik meer regie voeren over de spullenboel?’, ontstaat er (eventueel) een verschuiving naar meer verantwoordelijkheid voor private partijen. De mate waarin dit gebeurt ligt volledig bij de stads- en wegbeheerder. De vraag is: ‘Wat moet je als publieke organisatie doen om de beheeropgave te laten aansluiten bij deze ontwikkeling?’

Kernbegrippen in deze transitie zijn vanzelfsprekend regievoering, Service Levels Agreements (SLA’s), inkoopstrategieën en natuurlijk budgettering. In deze sessie wordt gepresenteerd wat de huidige inzichten zijn op basis van de uitgevoerde inhoudelijke verkenning en de inmiddels afgeronde marktconsultatie voor meerdere decentrale overheden.

Graag ontvangen wij in deze sessie feedback op de gepresenteerde beelden en hebben we met u een discussie over de logische vervolgstappen.
Subsessie 4-D 'Network of Living Labs' in Nederland: ideale testomgeving voor overheden en private partijen voor multi-domein bediening
Auteurs Arthur Rietkerk (Provincie Noord-Holland), landelijk coördinator Living Labs, Job Birnie (Goudappel), Annelies Kruijthoff (BvO), SME vertegenwoordiger Marije de Vreeze (Connekt)
Inhoud
Begin 2016 is door 13 deelnemende private partijen en 6 decentrale overheden een ‘Publiek Privaat Partnerschip’ afgesloten met daarin opgenomen een gezamenlijk ‘Network of Living Labs’ voor Nederland.

Private partijen tonen daarin aan hoe en dat de diensten in de praktijk werken. Publieke partijen krijgen inzicht in hoe het afnemen van diensten werkt, wat dit van hen vraagt en welke ´(on)zekerheden´ zij hebben. Publieke en private partijen stellen hun Living Labs voor tests binnen het programma ‘om niet‘ beschikbaar.

Dit alles is mogelijk op basis van publiek-private financiering en met steun van het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het ‘Network of Living Labs’ bestaat uit bestaande demo- en testruimten die nu al voor handen en operationeel zijn bij deelnemende private partijen en decentrale overheden. Deze manier van publiek-privaat werken is erg kosteneffectief, geeft snel resultaten en kan direct worden ingezet.

In 2017 zijn deze Living Labs aangesloten bij de Smart Mobility Embassy (SME). Via de SME bieden we expertise aan als een van de koplopers in smart mobility wereldwijd, om hiermee internationale partijen te bewegen in Nederland te testen en om Nederlandse kennis te exporteren. De SME is een intermediair tussen de vraag naar Nederlandse Smart Mobility testexpertise en -mogelijkheden en de Nederlandse partijen die dit kunnen leveren. De SME wordt gefaciliteerd door Connekt.